Profiles

Meet our graduate students and researchers. Learn about their work and inspiring plans for the future. 

Chen Lu

Yinghui Wu

Peng Zhang

Xiaoyue Zhang

Xiujuan Chen

Kailong Li

Ju Zhang

Jiapen Chen

Lirong Liu

Yao Yao

Xiaying Xin